Toimintasuunnitelma 2019

Savonlinnan kylät ry                                                                           Toimintasuunnitelma  2019

1. Yleistä

Savonlinnan kylät ry:n toiminnan peruslinjat muuttuivat merkittävästi, kun Savonlinnan kaupunki otti vuoden 2018 aikana lähidemokratian ns. Kumppanuuspöytämallin. Tähän päätökseen liittyen Savonlinnan kylät haki ja sai 1.4. – 31. 10. 2018 ajalle leader-rahoitteisen lähidemokratian tukihankkeen. Tämän ratkaisun myötä Savonlinnan kylät ry:llä on ollut merkittävä rooli Savonlinnan kaupungin lähidemokratiatoiminnan käynnistämisessä.

Savonlinnan kylät ry on hakenut Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n Asukasloikka Savonlinna – seuraava askel 2019-20 hankkeen tukihankkeeksi rahoitusta Savonlinnan kaupunkikeskustan lähidemokratiatyön toteuttamiseksi sekä muiden neljän lähidemokratiakumppanuuspöydän (Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja ”Säämingin” lähidemokratiakumppanuuspöydät) osalta Piällysmies ry:n leader-rahoitusta vastaavaan toimintaan.

Toivottavat myönteiset hankepäätökset vahvistavat Savonlinnan kylät ry:n aktiivisia toimia koko kaupungin alueen paikallisen kylä- ja asukastoiminnan aseman kehittämisessä sekä työn monipuolistamisessa.  Lisäksi Savonlinnan kylät ry:n vahvistaa otetaan Savonlinnan kylä- ja asukasyhdistysten sekä kylillä toimivien muiden yhdistysten, yritysten ja yksittäisten kansalaisten välisen yhteistoiminnan aktivoimisessa ja kehittämisessä.

Savonlinnan kylät ry:n keskeinen laajentumistehtävä on saada kaikki Savonlinnassa toimivat kylä- ja asukasyhdistykset aktiivisesti mukaan sekä Savonlinnan kylät ry:n toimintaan että Savonlinnan lähidemokratiamallin toteutukseen.

 

2. Toiminta kylä- ja asukastoiminnan kehittämiseksi

Savonlinnan kylät ry toimii aktiivisesti savonlinnalaisen kylä- ja asukastoiminnan kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Toiminnan tavoitteena on toisaalta aktivoida jo toimivien kylä- ja asukasyhdistysten toimintaa, tarjota näille yhdistyksille erilaista toiminta-, tiedotus- ja markkinointiapua sekä käynnistää asukas- ja kylätoimintaa niiden Savonlinnan kaupungin kirkonkylien, kylien ja asuinalueiden kanssa, joissa tätä toimintaa ei vielä ole käynnistetty ja organisoitu.

Vuodesta 2019 lähtien nimetään vuoden kylätoimija, jolla korostetaan ihmisten aktiivisuutta ja merkitystä elinvoimaiselle kylätoiminnalle.

Salli- kyläluutatoiminnalla elvytetään kylissä naapureiden vierailuja toistensa luona.

Markkinoidaan ja perehdytetään  #mietuun - naapuriaputoimintaa kyläyhdistyksille.

Markkinoidaan ja autetaan kyläyhdistyksiä palkkaamaan 100% palkkatuella kyläavustajia.

 

3. Hanketoiminta

3.1.LÄHDE- hanke

Savonlinnan kylät ry on hakenut Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n Asukasloikka Savonlinna – seuraava askel 2019-20 hankkeen tukihankkeeksi rahoitusta Savonlinnan kaupunkikeskustan lähidemokratiatyön toteuttamiseksi sekä muiden neljän lähidemokratiakumppanuuspöydän (Kerimäen, Punkaharjun, Savonrannan ja ”Säämingin” lähidemokratiakumppanuuspöydät) osalta Piällysmies ry:n leader-rahoitusta vastaavaan toimintaan.

Savonlinnan kumppanuuspöytä-lähidemokratiamallin jatkuminen edellyttää kaupunkikeskustan ( taajamamerkkien sisäpuoli) sekä Punkaharjun, Kerimäen, Savonrannan ja Säämingin toimijoiden (yksittäiset asukkaat ja heidän muodostamansa yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt) parissa erityisiä aktivointitoimia. Lähidemokratiamallin juurruttamisen ja edelleen kehittämisen kannalta ensiarvoista on se, että nimenomaan hanketyön jatkuminen kannustaa ja innostaa osallistumaan yhteiseen kehittämistyöhön.     

3.2. Kyliltä kylille -hanke

Kyliltä kylille aktiviteettihanke on Savonlinnan kirkonkylät, kylät ja maaseudun kattava reitti- ja opastehanke, reittien ja kylien opasteisiin liittyvine palveluineen, aktiviteetteineen ja oheistoimintoineen erityisesti alueella vapaa-aikaansa viettävien, lomailevien ja alueen mahdollisuuksista kiinnostuneiden savonlinnalaisten käyttöön, lisäksi hanke pitää sisällään kylien aktivoimiseen liittyviä tapahtumia ja niiden järjestelyä. Kyliltä kylille aktiviteettihankkeeseen liittyy myös merkittävä perehdytysosuus, jossa kootaan ja kehitetään paikallista erä,- luonto ja kulttuuriopasverkostoa sekä perehdytetään hankealueen yrityksiä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä heidän palvelujensa, tuotteidensa ja tapahtumiensa tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. Hankkeelle haetaan rahoitusta Piällymies ry:n kautta. Savonlinnan kaupunki sekä yrittäjät osallistuvat myös rahoitukseen omilla osuuksillaan. Kyläyhdistykset osallistuvat hankkeeseen tekemällä vastikkeetonta talkootyötä toiminta-alueellaan.

4. Avoimet kylät 8.6. 2019

Savonlinnan kylät ry tulee toiminnassaan aktivoimaan Savonlinnan alueen kylä- ja asukasyhdistyksiä yhteisiin toimiin omien toimialueidensa kehittämiseen mm. esittelemällä kylien suomia mahdollisuuksia eri tilaisuuksissa, tapahtumissa ja mahdollisesti myös messuilla. Tämän toiminnan suurin näkyvä tilaisuus on valtakunnallinen Avoimet Kylät- tapahtuma 8.6.2019, johon yhdistys pyrkii saamaan mahdollisimman monta savonlinnalaista kylää esittelemään omaa erinomaisuuttaan ja tuotteitaan Savonlinnan keskustassa järjestettävillä kylämarkkinoilla.

 

5. Kylätalojen ja muiden kylillä olevien yhteisten toimitilojen aseman kehittäminen

Kiinteistövero otsakkeen mukaisilta ja kartoituksessa hyväksytyiltä kiinteistöiltä nollataan Savonlinnan kaupungin kanssa neuvotellen.

Avustustoiminta

Avustustoiminta keskittyy kiinteistöveron suuruiseen avustukseen kiinteistöjä ylläpitäville yhdistyksille.

Yhteinen markkinointi

Luodaan kotisivuille ja  Facebookiin yhteinen markkinointikanava kiinteistöjen käytölle sekä tapahtumille.

 

6. Koulutustoiminta

Savonlinnan kylät ry pyrkii järjestämään yhteistyössä Järvi-Suomen Kylät ry:n kanssa syksyllä 2019 kylätoimijakoulutuksen Savonlinnassa sekä kutsuu Järvi-Suomen Kylät ry:n tässä yhteydessä pitämään syyskokoustaan niin ikään Savonlinnaan.

 

7. Tiedotustoiminta

Savonlinnan kylät ry tulee toiminnassaan panostamaan yhdistyksen tunnetuksi tekemiseen ja uusien jäsenjärjestöjen hankkimiseen erityisesti ulkoisella tiedottamisella kotisivuilla ja facebookissa sekä jäsenjärjestöjen ja koko kylätoiminnan yhteenkuuluvuuden lisäämiseen sisäisellä tiedottamisella

Yhdistys markkinoi kotisivujaan kylä- ja asukasyhdistyksille oleellisen tiedon tuottajana yhteistoimintaan.

 

8.  Tapahtumat

- Kevätkokous, jossakin kylien kiinteistössä.

- Avoimet kylät 8.6. Kylätori

Markkinoidaan kylä - ja asukasyhdistyksille sekä kylien tuottajille toimintojensa ja tuotteidensa esittelyyn ja myyntiin.

-Elokuu 2019 kylien- / asukasyhdistysten välinen kisailu. Muoto päätetään yhdessä kylien kanssa kevätkokouksessa.

- Syyskokous, jossakin kylien kiinteistössä.

- Järjestetään Kyläkaala , jossain kylätalossa marraskuussa, jossa syödään hyvin, kyliltä ohjelmaa  sekä nimetään vuoden kylätoimija ( henkilö) Savonlinnasta.

 

9. Yhteistyö ja - toiminta

Yhdistys on aktiivinen yhteistyöjärjestö kylä- ja asukasyhdistyksien, pitäjäseurojen, Savonlinnan kaupungin, SSL:n ,

MTK- Savonlinnan seudun, MTK Punkaharjun sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kanssa kumppanuussopimusten mukaisesti.

 

10. Taloudellinen toiminta

Yhdistyksen omaa varainhankintaa suoritetaan seuraavin toimenpitein:

- Kylä- ja asukasyhdistyksille 20 €:n jäsenmaksu

- Tuotetaan ohjelma- ja juontopalvelua kylien tapahtumiin.

- Perustetaan Savonlinnan Seudun Liikunta ry:n kanssa Kylätori  nykyisen Kirkkolahdenkadun pysäköintialueen kohdalle. ( Tulliportinkadun ja Talvisalonkadun risteys).

- Pohditaan jäätelökioskin / kyläinfon perustamista Citymarketin parkkialueelle.