Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 08.10.2021 09:18:25

Yhdistyksen nimi on Savonlinnan kylät ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki.

TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

Savonlinnan kylät -yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylätoimikuntien sekä asukasyhdistysten toimiala- ja yhteistyöelimenä sekä kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana Savonlinnan kaupungissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - edistää kylä- ja asukastoimikuntien omatoimisuutta, - ohjaa ja neuvoo jäsenyhdistyksiään näiden yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa - järjestää kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta jäsenille ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,- osallistuu toimialueensa kylä- ja asukasyhdistysten ja -toimikuntien etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon - on yhteistyössä kylätoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten j a valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien ja kaupunginosien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi - tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja Savonlinnan kaupungille ja muille viranomaisille, - pitää rekisteriä Savonlinnan kaupungissa toimivista kylä- ja asukastoimikunnista ja yhdistyksistä. - hallinnoi hankkeita Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi - järjestää asianomaisella luvalla pienimuotoisia konsertteja, iltamia, näytelmäesityksiä ja muita vastaavia yleisötilaisuuksia, - järjestää maksullisia koulutus- ja neuvontatilaisuuksia, - omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, - harjoittaa pienimuotoista kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä, - harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena, - toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, huutokauppaja kirpputoritoimintaa sekä rahankeräyksiä, - ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

JÄSENET

Yhdistyksen äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä Savonlinnan kaupungissa toimivat oikeuskelpoiset kylätoimikunnat, asukasyhdistykset sekä kylätoimikunnan tehtäviä hoitavat muut yhdistykset, joita kutsutaan yhteisöjäseniksi sekä kylätoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet yksityishenkilöt. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen äänioikeutetut jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Varsinaisilta yhteisö- ja yksityishenkilöjäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaista toimintaa. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran sääntöjä tai periaatteita vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen määräaikana. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään vuosittain maalis-toukokuun ja syyskokous lokajoulukuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään milloin varsinainen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava yhdistyksen jäsenille joko jäsenjärjestöjen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postitettava kirjallisesti yhdistyksen ilmoittamalle kirjeenvaihtajalle ja julkaistava alueella ilmestyvässä lehdessä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella yhdistyksen varsinaisella henkilöjäsenellä on yksi (1) ääni ja yhteisöjäsenellä kymmenen (10) ääntä. Kunniajäseillä on 1 ääni kullakin ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta.

5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

4. Määrätään seuraavan vuoden varsinaisen ja kannattajajäsenmaksun suuruus. 

5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.

7. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

8. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle sääntöjen 8§ määräämissä rajoissa.

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden toimintaa, tilejä ja hallintoa

10. Valitaan edustajat järjestöihin, joiden jäsen Savonlinnan kylät ry on.

11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat joista hallitukselle on tehty kirjallisesti esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä syyskokouksen päättämä määrä kahdeksi vuodeksi valittavia jäseniä vaihteluväliltä kuusi - kaksitoista (6-12) jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensimmäisen toimintavuoden osalta arvan ja tämän jälkeen vuorotteluperiaatteen mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä kirjallisesti vaatii ja on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. 

TALOUS

10§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään (3) päivää ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

11§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetusta äänistä. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.